نویسنده = ���������������� ���������� ����������
بهینه‌سازی عامل های مؤثر بر تولید 1-هگزن از اتیلن با کاتالیست کرومیوم/ تریس 2-اتیل‌هگزانوات

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 79-93

زهرا محمدنیا؛ ابراهیم احمدی؛ عاطفه سادات فرندپور