نویسنده = �������������� ������������
مطالعه سینتیکی فلوتاسیون گیلسونیت های استان کرمانشاه

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 197-206

فاطمه کاظمی؛ عطااله بهرامی؛ جعفر عبداللهی شریف