نویسنده = ���������� ������������ ����������
بررسی سینتیکی واکنش 3،6-دی هیدرو-2H-پیران با رادیکال هیدروکسیل

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 77-87

الهام باولی بهمئی؛ شاپور رمضانی