نویسنده = �������������� �������������������� ������������
تهیه مشتق های آریل آمین بااستفاده از نمک های مس به عنوان کاتالیزگر

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-108

مجید غضنفرپور درجانی؛ محبوبه باباپور کوشالشاهی؛ لیلا محمدعلیخانی