نویسنده = �������������� ����������
واکنش کلیک کاتالیز شده با مس(I): روشی مناسب برای عامل دار کردن فیوم سیلیکا با سولفونامیدها

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 95-102

مهشید رحیمی فرد؛ قدسی محمدی زیارانی؛ علیرضا بدیعی؛ فاطمه یزدیان