نویسنده = ������ ���������� ��������
کاربرد نانو مواد پیشرفته در توسعه فناوری زیست حسگرهای آنزیمی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 309-327

آرزو سعادتی؛ نسرین شادجو؛ محمد حسن زاده