نویسنده = �������� �������� ����������
نانومخروط بور نیتریدی BNNC جایگزین شده با جایگاه فعال شبه کلروفیل: حسگری گزینش پذیر برای گاز اکسیژن

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 143-157

ستار ارشدی؛ خدیجه دیده بان؛ معصومه رستمی پایین افراکتی


مطالعه برهمکنش منوترپن‌های خطی با نانو ذره بورنیترید (B12N12)

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 11-19

اسماعیل وصالی؛ زهرا ا میرزاده؛ خدیجه دیده بان