نویسنده = ���������� ������������ ����������
مطالعه ویژگی های ساختاری، سطحی و مغناطیسی نانوکامپوزیت نانولوله های کربنی/ آهن اکسید

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 13-26

ملیحه پاشای گتابی؛ حسین میلانی مقدم؛ محسن قربانی