نویسنده = ������������ ����������������������
مطالعه تأثیر اندازه ذره‌ها بر رفتار ته‌نشینی زیستی هماتیت توسط باسیلوس لیچنیفورمیس

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 289-299

مرضیه صادقی زاده؛ سیدمحمدرئوف حسینی؛ علی احمدی عامله