نویسنده = ���������� ������������ ��������
استخراج مقدارهای کم لیتیم از شورابه های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله ای

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 161-168

محمود پایه قدر؛ الهه دهقان چناری؛ مهدی تقدیزی