نویسنده = �������������� ������������ ��������
سنتز هیدروژل نانوکامپوزیت آهن و بررسی رهایش داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 67-78

قاسم رضانژاد بردجی؛ سمانه سادات حسینی