نویسنده = ������������ ���� �������� ����������
مقایسه عملکرد غشاهای الیاف میان تهی PVDF و PVDF-CTFE برای جذب گاز کربن دی اکسید

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 177-188

شاهرخ قائدی؛ مسعود راهبری سی سخت