نویسنده = ������������ ��������������
مطالعه برهمکنش منوترپن‌های خطی با نانو ذره بورنیترید (B12N12)

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 11-19

اسماعیل وصالی؛ زهرا ا میرزاده؛ خدیجه دیده بان