نویسنده = ������������ ������������ ������ ������������
مدل سازی فرایند تبخیر سطحی آب در سد های آبی با استفاده از CFD (مطالعه موردی سد امیرکبیر کرج)

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 125-136

فرزانه بابایی گورچین لو؛ افشار علی حسینی