نویسنده = ������������ ������ ����������������
ارزیابی عملکرد شاخص هدایت الکتریکی در پایش فرایند نمک زدایی سفالینه های تاریخی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 151-159

سمیه نوغانی؛ محمد امیری؛ سید محمدامین امامی