نویسنده = �������������� ��������
برهم کنش DNA با رنگ زرد دایرکت ۴۲ توسط روش های طیف سنجی

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 201-209

مهین گلوی ثانی؛ موسی بهلولی؛ منصور غفاری مقدم؛ خاطره خرسندی؛ سمیه شهرکی