نویسنده = �������������� ����������
مطالعه های تجربی و محاسباتی و آنالیز طیف سنجی و NBO روی ترکیب 4- (3- (2،4-دای کلروروفنیل) تری آز-1-انیل) بنزآمید

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 125-136

اکرم حسینیان؛ سمیه سلیمانی امیری؛ سعیده یحیایی؛ میرزاآقا بابازاده؛ لادن اجلالی