نویسنده = �������������� ��������
بررسی نظری احیای گاز NO بر روی نانوقفس های B12N12 و B11N12C

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 109-118

مهدی اسرافیلی؛ نصیبه سعیدی؛ رقیه نورآذر