نویسنده = ���������� ��������������
بازیابی و جداسازی کلسیم و منیزیم از شورابه پتاس خور- بیابانک اصفهان

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 225-232

مریم کارگر راضی؛ هادی محمد قربانی؛ بزرگمهر مداح؛ ون تری لانگ