نویسنده = ������������ ���������������������� ��������������