نویسنده = �������������� ���������� ��������
شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب تری بیس فنول A دی گلیسیدیل اتر بر روی مونت موریلونیت

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 173-182

محمد خدادادی مقدم؛ سهیلا سرابی آقبلاغ