نویسنده = �������� ����������
تغییر انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون FOX-7

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 145-152

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ