نویسنده = ������������ ������������ ��������
سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی معدنی ـ آلی نوین بر پایه‌ی پُلی‌اکسومتالات نوع کگینی H3[(PO4)Mo12O36]

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 117-127

سمیه طالقانی؛ مسعود میرزائی؛ حسین اشتیاق حسینی