نویسنده = ���������������������� ����������
سنتز نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید و کاربرد آن در اندازه گیری فلزهای سنگین در آب

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 47-55

شهلا مظفری؛ ژولیت اردوخانیان؛ نرگس عجمی؛ زینب بابایی