نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
توسعه روش های مناسب و کاربردی کنترل و پایش تشکیل واکس به منظور بهبود انتقال نفت خام در خطوط لوله

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 349-359

علی اصغر پاسبان؛ سرود زاهدی عبقری؛ علی اکبر میران بیگی