نویسنده = ���������� ���������� ����������
کاربرد غشای پلیمری در نمک زدایی از آب

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 199-216

سمانه خدامی؛ شهرام مهدی پور عطائی؛ سامال بابان زاده