نویسنده = ���������� �������� ������
طراحی، سنتز و شناسایی ساختار نوین ایندول ـ ایزوکسازول کربوهیدرازید

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 153-162

منا کریمی نیازاغه؛ حسن کبیری فرد؛ سیده سارا میرفضلی