نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی اثر عامل های تبلور سرمایشی بر ریخت‌شناسی بلورهای آمونیوم پرکلرات با روش طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 223-233

سید قربان حسینی؛ ابوالفضل کاشی؛ اسماعیل بذرافشان