نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی پارامترهای تجربی و نظری در تولید و کنترل کیفی چشمه رادیواکتیو روی-65

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-71

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ فائزه آبادی نیا