نویسنده = ����������������������� ������������
ارزیابی سامانه تشخیص درصد خلوص بیودیزل پالم توسط فناوری طیف‌سنجی دی‌الکتریکی و ماشین بینایی

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 281-291

علیرضا زاهدی؛ مهدی رشوند؛ اردشیر شایان‌نژاد