نویسنده = ���������������� �������������� ������ ��������
بررسی تجربی مکانیسم‌های انتقال جرم و مدل سطح پاسخ جذب گاز کربن دی‌اکسید در نانو سیال آب ـ آلومینیوم هیدروکسید

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-113

سید زهیر بلورچیان تبریزی؛ احد قائمی؛ شاهرخ شاه حسینی