نویسنده = ���� ������������ ����������
مطالعه نظری ماهیت و قدرت برهمکنش نوکلئوبازهای متیله شده DNA با مایع‌های یونی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 247-271

مهدی شکوریان فرد؛ حمیدرضا قناعتیان؛ مرتضی گل محمدی