نویسنده = ������������ �������� ������
سنتز جهت گزین مشتق‌های نوین 2-آریل پیریدو-b]4و3[ پیرازین ها

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 145-152

احمد پورستار مرحانی؛ جبار خلفی؛ محمد تقی کیانی