نویسنده = ���������� ����������
محافظت از گرفتگی زیستی حسگرها در محیط دریایی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 251-265

مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ وحید مومنی