نویسنده = ���������� ������������ ��������������
پیش بینی دمای ذوب مایع‌های یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل)ایمید با رویکرد QSPR

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-158

شهربانو رحمان ستایش؛ عبدالحلیم طریک؛ رحمان زبیدی