نویسنده = ���������� ���������� ��������
مایع سازی ضایعات لیگنوسلولزی با استفاده از حلال اتیلن کربنات: اثر متغیرهای فرایندی بر ویژگی‌ها

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 255-266

سهیلا دانشور؛ ربیع بهروز؛ سعید کاظمی نجفی؛ گیتی میرمحمدصادقی