نویسنده = �������� ������ ���������� ������ ��������
بررسی ویژگی‌های ساختاری و الکترونی ترکیب‌های AgGaX2(X=Se,S,Te) و CuSbX2(X=Se,S,Te) با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 195-211

حمدا.. صالحی؛ الهام گردانیان؛ روح الله زارع حسن آباد