نویسنده = ���������� ������ ��������
تحلیل فناوری تأسیسات سطح الارضی فراورش نفت خام ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 271-281

ولی الله روشن؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی