نویسنده = ������������ ������
بررسی عملکرد جاذب سولفید مس بارگذاری شده روی آلومینای فعال برای جذب جیوه از جریان گاز طبیعی شبیه سازی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

علی کریمی؛ علی چشمه روشن؛ مریم مشایخی