نویسنده = ������������ ������ ������
تشخیص تعداد و حجم حباب محلول در یک بیوراکتور به کمک بینایی ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

علیرضا رضائی