نویسنده = �������������� ������������ ������ ������