نویسنده = ذاکری، سید محمد اسماعیل
بررسی اثر غلظت تیتانیوم دی اکسید و هیدروژن پراکسید بر روی بازده حذف فتوکاتالیستی 2- نیتروفنول

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 175-185

مهرزاد فیلی زاده؛ فرید عطار؛ منصور فیلی زاده؛ سید توفیق برارپور؛ سید محمد اسماعیل ذاکری