نویسنده = �������������� ���������� �������� ��������