نویسنده = �������� ���������������� ��������
بررسی مکانیسمی ذخیره سازی گاز کربن دی اکسید با استفاده از منحنی های تراوایی نسبی

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 211-223

شایان فقیهی؛ جمشید مقدسی؛ محمد جامی الاحمدی