نویسنده = �������� �������� ������ ����������
مطالعه تجربی اثر دوران بدنه سیکلون بر روی ‌بازده سیکلون‌ها

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 259-266

سید سامان صالح یار؛ منصور شیروانی؛ احد قائمی