نویسنده = �������� ���������������������� ��������