نویسنده = ������������ ������ ��������
مطالعه عددی هیدرودینامیک ذره‌ها در بسترهای شارانیده مخروطی با استفاده از CFD-DEM

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 337-348

سید حسین حسینی؛ حسین فتاح بیگی؛ محسن منصوری؛ علی زارعی