نویسنده = �������� �������� �� ����������
سنتز پوشش فوتوکاتالیستی خودتمیزشونده بر پایه کامپوزیت نانوساختار تیتانیا ـ سیلیکا ـ منگنز

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 15-25

شهناز حاجی زاده؛ وحیده تاجر کجینه باف؛ ، مهدیه صادق پور