نویسنده = ������������ ���������������� ����������
اندازه گیری اسپکتروفتومتری و بهینه سازی با طرح دی-اپتیمال برای پیش تغلیظ وجداسازی مخلوط اسنافتن و پیرن با نانوذرات فریت کبالت اصلاح شده با آسپارتیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

جواد ذوالقرنین؛ شهاب فشکی؛ سعیده درمنکی فراهانی