نویسنده = ������������ ������ ���������� �������� ��������